Športová hala

POSTUP REZERVÁCIE:
1. Navštívte webovú stránku rscifer.sk a vyberte si či chcete zarezervovať celú halu alebo polovicu haly, pre ktorý chcete zarezervovať termín.
2. Vyberte si dátum a čas, kedy si chcete zarezervovať halu.
3. Vyplňte e-mail, meno alebo názov organizácie, telefónny kontakt na ktoré chcete zarezervovať športovú halu.
5. Akceptujte všeobecné podmienky ochrany súkromia.
6. Skontrolujte si informácie a kliknite na tlačidlo „Odoslať“.
7. Po potvrdení rezervácie dostanete potvrdzujúci e-mail a SMS s informáciami o dátume, čase kedy ste si zarezervovali termín.

OBEC CÍFER
zastúpená Mgr. Marošom Saganom, PhD., starostom obce
Nám. A. Hlinku č. 31,919 43 Cífer
IČO 00 312 347

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK

Športovej haly Cífer na ul. SNP, č. 5, 91943 Cífer

Vlastníkom a správcom športovej haly Cífer je Obec Cífer.

Športová hala Cífer pozostáva zo samotného objektu haly a z technického zázemia vytvoreného v dvoch kontajnerových blokoch. Kontajnerový blok umiestnený v blízkosti ulice M. Čulena slúži ako priestor pre verejné toalety, sklady a priestor pre správcu haly. Kontajnerový blok umiestnený na školskom dvore slúži ako priestor pre šatne a príslušné sanitárne vybavenie.

Športovú halu spravuje správca poverený obecným úradom Cífer. Správca je zodpovedný za riadnu a bezpečnú prevádzku športovej haly, za udržiavanie čistoty, za dodržiavanie BOZP a za hospodárne nakladanie so zariadením haly a s majetkom obce. Správca koordinuje využívanie haly užívateľmi a v spolupráci s obecným úradom Cífer určuje časový rozvrh využívania haly.

Športová hala slúži na zabezpečenie výučby povinnej telesnej výchovy pre žiakov Základnej školy, SNP 5, 919 43 Cífer. Ďalej slúži športovým klubom z obce Cífer na tréningovú a súťažnú činnosť a môže si ju prenajímať aj široká verejnosť na rekreačnú a športovú činnosť a na aktivity, ktoré sú vykonávané so súhlasom vlastníka športovej haly.

Užívateľmi športovej haly sú predovšetkým žiaci a pedagógovia Základnej školy v Cíferi, členovia obecných športových klubov, obecných združení a obyvatelia obce Cífer. Hádzanársky klub TJ Sokol Cífer prednostne využíva športovú halu ako ihrisko pre domáce zápasy súťaží, ktorých je účastníkom v rôznych kategóriách. Športovú halu si môžu prenajímať aj obyvatelia iných obci, športové kluby iných obcí a ďalšie subjekty.

Prevádzkový poriadok je záväzný pre všetky osoby zabezpečujúce prevádzku a pre všetkých užívateľov športovej haly a divákov.

Pre užívateľov priestorov športovej haly platia tieto pravidlá:

1. Vstup do priestorov športovej haly majú povolený iba ti žiaci a športovci, ktorí majú pridelenú užívaciu hodinu. Za žiakov vždy zodpovedá vyučujúci. Za členov športových klubov zodpovedá tréner alebo iná osoba poverená klubom. Za športovcov ktorí nedosiahli vek 18 rokov vždy zodpovedá poverená dospelá osoba. Vstup do priestorov haly majú povolený aj diváci, a to v prípade, že to oprávnení užívatelia umožnia. Diváci nemôžu vstupovať do haly v obuvi, ktorá môže poškodiť podlahu a zariadenie haly. Diváci nemôžu vstupovať na hraciu plochu ani do bloku šatní.

2. Užívatelia športovej haly môžu vstúpiť do priestorov im vyhradených spolu so zodpovedným vedúcim maximálne 15 minút pred prideleným užívacím časom a musia ich opustiť do 15 min. od jeho skončenia, ak inak nestanoví správca športovej haly.

3. Vstup do technických priestorov, napr. strojovne vzduchotechniky, skladových priestorov, priestorov správcu, má povolený iba správca haly a nim poverené osoby.

4. Na športovú plochu je povolený vstup len v čistej športovej obuvi s nefarbiacou podrážkou a vo vhodnom oblečení

5. Všetky poruchy a škody musia užívatelia okamžite hlásiť správcovi športovej haly. Náklady na opravu akéhokoľvek poškodenia priestorov a zariadenia haly spôsobeného činnosťou užívateľov alebo divákov znášajú užívatelia, ktorí halu používali v čase, keď prišlo k poškodeniu.

6. Všetky väčšie úrazy musia užívatelia zapísať do knihy úrazov a hlásiť správcovi športovej haly, žiaci základnej školy ich musia hlásiť u učiteľa. Kniha úrazov sa nachádza správcu haly. Lekárnička sa nachádza u správcu športovej haly. V neprítomnosti správcu sa úrazy nahlasujú zodpovednej osobe, ktorá zabezpečí zapísanie úrazu a ošetrenie.

7. Pri odchode z miestnosti musia užívatelia skontrolovať a vypnúť elektrické osvetlenie, uzatvoriť všetky okná, dvere a vodovodné kohútiky v užívaných priestoroch.

8.Uživatelia športovej haly a diváci musia udržiavať v priestoroch športovej haly a v okolí športovej haly čistotu a poriadok, zaobchádzať s inventárom a materiálom nachádzajúcim sa v objekte šetrne, chrániť majetok obce a dodržiavať všetky protipožiarne a bezpečnostné opatrenia.

9. V objekte haly je zakázané manipulovať s otvoreným ohňom, fajčiť, konzumovať jedlo, alkohol a drogy

10. Osoba poverená správou športovej haly a vlastník haly neručia za voľne odložené veci ani za veci odložené v šatniach a v okolí športovej haly.

11. Upratovanie používaných priestorov vykonáva osoba poverená správou športovej haly priebežne. Neprimerané znečistenie používaných priestorov športovej haly zabezpečia príslušní používatelia na vlastné náklady.

13. Parkovanie vozidiel návštevníkov športovej haly je zabezpečené na verejnom parkovisku pri športovej hale pozdĺž ulice M. Čulena. Je zakázané parkovať na komunikáciách pred areálom športovej haly. Používanie parkoviska umiestneného popri športovej hale s vjazdom od ulice M. Čulena povoľuje správca športovej haly.

POPLATKY ZA PRENÁJOM ŠPORTOVEJ HALY CÍFER

Obyvatelia obce Cífer………………………………………….. 30,00€/1 hodina

Obyvatelia iných obcí……………………………………………45,00€/1 hodina

OSOBA POVERENÁ SPRÁVOU ŠPORTOVEJ HALY

p. Gabriela Duriš, tel. č. 0902 642 549
Mail: duris@cifer.sk

V prípade núdze možno volať aj p. Vladimíra Grossa na tel. č. 0911 276 329
Mail:
sekretariat@cifer.sk

Vlastník športovej haly si vyhradzuje právo doplnenia alebo zmien v tomto prevádzkovom poriadku, ak si to vyžiadajú prevádzkové podmienky. Porušovanie. prevádzkového poriadku športovej haly oprávňuje povereného správcu predčasne ukončiť používanie športovej haly.


V Cíferi, dňa 15.9.2018                                                                                  Mgr. Maroš Sagan, PhD

                                                                                                                            starosta obce Cífer

Odoslať